KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA NASZYCH KLIENTÓW, PODWYKONWACÓW, DOSTAWCÓW / GDPR INFORMATION CLAUSE FOR OUR CLIENTS, SUBCONTRACTORS, SUPPLIERS

[PL] KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA NASZYCH KLIENTÓW, PODWYKONWACÓW, DOSTAWCÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO) informujemy, iż:

[Administrator danych osobowych]

Administratorem danych osobowych jest Maxima Europe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-305), ul. Wasilewskiego 20/6, KRS nr 0000589963 (dalej jako Administrator). W sprawach dotyczących danych osobowych mogą Państwo się kontaktować z Administratorem za pośrednictwem email: [email protected]

[Rodzaje danych osobowych]

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres prowadzonej działalności, adres korespondencyjny, firmę, NIP, REGON, KRS, numer rachunku bankowego.

[Podstawy, cel przetwarzania danych osobowych i okres przechowywania danych osobowych]

Administrator przetwarza dane osobowe: 

 1. w celu zawarcia i realizowania umowy zawartej z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO), do czasu jej obowiązywania;  

 2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w zakresie przepisów podatkowych, przepisów zobowiązujących do przechowywania dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit © RODO), przez okres wymagany przepisami prawa;

 3. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy zawartej z Administratorem, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO), do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

 4. w celu podejmowania działań informacyjno-marketingowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO), w razie wyrażania zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, do czasu wycofania zgody na otrzymanie informacji drogą elektroniczną lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;

 5. na podstawie Państwa zgody, w zakresie i celu określonym w udzielonej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO), do czasu jej cofnięcia;

 6. do oferowania naszym klientom usług (marketing bezpośredni). Administrator może przesyłać informacje dotyczące swoich usług, którymi Państwa pracodawca / zleceniodawca może być zainteresowany. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na chęci poszerzenia lub odnowienia współpracy (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO);

 7. w celu badania satysfakcji naszych klientów, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO).

[Dobrowolność]

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Brak podania danych uniemożliwia zawarcie umowy z Administratorem.

[Odbiorcy danych]

Administrator udostępnia dane osobowe różnym grupom odbiorców, przy czym tylko wtedy, gdy ma to związek z celami, w których dane osobowe przetwarza lub korzystaniem z systemów IT. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, IT, księgowe lub doradcze, przewozowe, a także podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Administratorem (w tym spółkom z grupy kapitałowej Administratora).

[Prawa podmiotów danych]

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, posiadają Państwo:

 • prawo dostępu do treści swoich danych;

 • prawo ich sprostowania;

 • usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);

 • ograniczenia przetwarzania;

 • prawo do przenoszenia danych;

 • prawo wniesienia sprzeciwu;

 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. 

Administrator wskazuje, w szczególności, że prawo sprzeciwu nie jest automatyczne, co oznacza, iż zaprzestanie przetwarzania danych może nastąpić jedynie wtedy, gdy zaistnieje szczególna sytuacja dotycząca Państwa. W związku ze złożeniem sprzeciwu, Administrator może wykazać ważne, prawnie uzasadnione podstawy, aby dalej przetwarzać dane osobowe lub robić to w związku z dochodzeniem praw, obroną. Ponadto mogą Państwo złożyć sprzeciw, w każdym czasie i bez zaistnienia dodatkowych okoliczności, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy je przetwarzamy do celów marketingu bezpośredniego.

[Brak profilowania]

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania. 

[Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich]

Dane osobowe są przetwarzane również w systemie informatycznym. Administrator wykorzystuje usługę Google Workspace, opartą o serwery Google Inc. W związku z tym dane osobowe są przekazywane go państwa trzeciego (USA). Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego jest oparte na mechanizmie przewidzianym w RODO, gdyż dane są odpowiednio zabezpieczone za pomocą Standardowych Klauzul Ochronnych („SCC”). W przypadku chęci zapoznania się z SCC, informujemy, że są dostępne do wglądu w Administratora, który umożliwia zapoznanie się z tym dokumentem, zgodnie z wewnętrzną procedurą. Ponadto, Administrator zawarł umowę ze spółkami posiadającymi z Administratorem, mającymi siedzibę w państwach trzecich, w oparciu o instrument prawny przewidziany przez RODO, w postaci standardowych klauzul ochronnych („SCC”), przyjętych przez Komisję Europejską na podstawie decyzji wykonawczej z dnia 4 czerwca 2021 r. W przypadku chęci zapoznania się z porozumieniem, informujemy, że są dostępne do wglądu w Administratora, który umożliwia zapoznanie się z tym dokumentem, zgodnie z wewnętrzną procedurą.

[EN] - GDPR INFORMATION CLAUSE FOR OUR CLIENTS, SUBCONTRACTORS, SUPPLIERS

Following the article 13 item 1 and 2 of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 (hereinafter referred to as the GDPR), we inform you that:

[Personal Data Controller]

The personal data controller is Maxima Europe sp. z o.o. with its registered office in Kraków (30-305), Wasilewskiego Street 20/6, KRS No. 0000589963 (hereinafter referred to as the Controller). In matters concerning your personal data, you can contact the Controller by email: [email protected].

[Types of personal data]

The Controller processes the following categories of personal data: name, surname, email address, telephone number, business address, correspondence address, name of a company, tax number, statistic number, KRS (National Court Register) number, bank account number.

[Basis, purpose of processing personal data and retention period of personal data]

The Controller processes personal data: 

 1. to conclude and perform of the contract concluded with the Controller (Article 6 item 1 point (b) of the GDPR), for the duration of the contract;

 2. to comply with legal obligations incumbent on the Controller, including tax regulations, regulations obliging to keep accounting documents (Article 6 item 1 point (c) of the GDPR), for the period required by law;

 3. to assert or defend against claims under a contract concluded with the Controller, based on the Controller's legitimate interest (Article 6 item 1 point (f) of the GDPR), until the expiry of potential claims;

 4. to undertake information and marketing activities, based on the Controller's legitimate interest (Article 6 item 1 point (f) of the GDPR), if you consent to receive information electronically, until you withdraw your consent to receive information electronically or until you make an effective objection;

 5. based on your consent, to the extent and for the purpose specified in the consent given (Article 6 item 1 point (a) of the GDPR), until it is withdrawn;

 6. to offer services to our clients (direct marketing). The Controller may send information regarding his services in which your employer/mandator may be interested. The legal basis for the processing is the Controller's legitimate interest in wanting to extend or renew cooperation (Article 6 item 1 point (f) GDPR);

 7. for the purpose of carrying out client satisfaction surveys, on the basis of a Controllers’ legitimate interest (Article 6 item 1 point (f) GDPR).

[Voluntariness]

Providing personal data is voluntary, but necessary to conclude and perform the contract. Failure to provide data prevents the conclusion of the contract with the Controller.

[Recipients of the data]

The Controller share personal data with different groups of recipients, but only if it is related to the purposes for which we process personal data or our use of IT systems. Personal data may be transferred to entities providing legal, IT, accounting or advisory services, transport services, as well as to entities related  by capital or organizational to the Controller (including other companies from our Group of companies).

[Rights of data subjects]

in relation to the processing of personal data, you have:

 • the right to access the content of your data;

 • the right to rectification;

 • the right to erasure (so called “the right to be forgotten”)

 • the right to restriction of processing;

 • the right to data portability;

 • the right to object;

 • the right to complaint with the President of the Office for Personal Data Protection if you consider that the processing of personal data violates the law. 

The Controller would like to point out that the right to object is not automatic, which means that the cessation of data processing can only take place if there is a specific situation concerning you. In connection with the filing of an objection, the Controller can demonstrate compelling legitimate grounds to continue processing personal data or to do so in connection with the assertion of rights, defense. Furthermore, you may object, at any time and without further circumstances, to our processing of your personal data, but only if the Controller process it for direct marketing purposes.

[No profiling]

Personal data will not be processed by automated means or profiling.

[Transfer of personal data to third countries]

Personal data is also processed in an IT system. The Controller uses the Google Workspace service, based on the servers of Google Inc. As a result, personal data is transferred to a third country (USA). The transfer of personal data to a third country is based on the mechanism provided by GDPR, as the data are adequately protected using Standard Contractual Clauses (“SCC”). If you wish to review the SCCs, please be advised that they are available for review at the Controller, which allows you to review this document, according to an internal procedure. In addition, the Controller has entered into an agreement with the related companies situated in third countries, based on the legal instrument provided for by the GDPR, in the form of standard contractual clauses (“SCC”), adopted by the European Commission based on the implementing decision of 4 June 2021. If you wish to review this agreement, we inform you that they are available at the Controller, which allows you to review this document, according to an internal procedure.