KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA NASZYCH KLIENTÓW, PODWYKONWACÓW, DOSTAWCÓW

[PL] INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MAXIMA EUROPE SP. Z O.O. (RODO)

English: GDPR INFORMATION CLAUSE FOR OUR CLIENTS, SUBCONTRACTORS, SUPPLIERS

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO) informujemy, iż:

[Administrator danych osobowych]

Administratorem danych osobowych jest Maxima Europe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-305), ul. Wasilewskiego 20/6, KRS nr 0000589963 (dalej jako Administrator). W sprawach dotyczących danych osobowych mogą Państwo się kontaktować z Administratorem za pośrednictwem email: [email protected]

[Rodzaje danych osobowych]

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres prowadzonej działalności, adres korespondencyjny, firmę, NIP, REGON, KRS, numer rachunku bankowego.

[Podstawy, cel przetwarzania danych osobowych i okres przechowywania danych osobowych]

Administrator przetwarza dane osobowe: 

 1. w celu zawarcia i realizowania umowy zawartej z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO), do czasu jej obowiązywania;  

 2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w zakresie przepisów podatkowych, przepisów zobowiązujących do przechowywania dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit © RODO), przez okres wymagany przepisami prawa;

 3. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy zawartej z Administratorem, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO), do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

 4. w celu podejmowania działań informacyjno-marketingowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO), w razie wyrażania zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, do czasu wycofania zgody na otrzymanie informacji drogą elektroniczną lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;

 5. na podstawie Państwa zgody, w zakresie i celu określonym w udzielonej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO), do czasu jej cofnięcia;

 6. do oferowania naszym klientom usług (marketing bezpośredni). Administrator może przesyłać informacje dotyczące swoich usług, którymi Państwa pracodawca / zleceniodawca może być zainteresowany. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na chęci poszerzenia lub odnowienia współpracy (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO);

 7. w celu badania satysfakcji naszych klientów, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO).

[Dobrowolność]

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Brak podania danych uniemożliwia zawarcie umowy z Administratorem.

[Odbiorcy danych]

Administrator udostępnia dane osobowe różnym grupom odbiorców, przy czym tylko wtedy, gdy ma to związek z celami, w których dane osobowe przetwarza lub korzystaniem z systemów IT. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, IT, księgowe lub doradcze, przewozowe, a także podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Administratorem (w tym spółkom z grupy kapitałowej Administratora).

[Prawa podmiotów danych]

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, posiadają Państwo:

 • prawo dostępu do treści swoich danych;

 • prawo ich sprostowania;

 • usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);

 • ograniczenia przetwarzania;

 • prawo do przenoszenia danych;

 • prawo wniesienia sprzeciwu;

 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. 

Administrator wskazuje, w szczególności, że prawo sprzeciwu nie jest automatyczne, co oznacza, iż zaprzestanie przetwarzania danych może nastąpić jedynie wtedy, gdy zaistnieje szczególna sytuacja dotycząca Państwa. W związku ze złożeniem sprzeciwu, Administrator może wykazać ważne, prawnie uzasadnione podstawy, aby dalej przetwarzać dane osobowe lub robić to w związku z dochodzeniem praw, obroną. Ponadto mogą Państwo złożyć sprzeciw, w każdym czasie i bez zaistnienia dodatkowych okoliczności, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy je przetwarzamy do celów marketingu bezpośredniego.

[Brak profilowania]

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania. 

[Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich]

Dane osobowe są przetwarzane również w systemie informatycznym. Administrator wykorzystuje usługę Google Workspace, opartą o serwery Google Inc. W związku z tym dane osobowe są przekazywane go państwa trzeciego (USA). Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego jest oparte na mechanizmie przewidzianym w RODO, gdyż dane są odpowiednio zabezpieczone za pomocą Standardowych Klauzul Ochronnych („SCC”). W przypadku chęci zapoznania się z SCC, informujemy, że są dostępne do wglądu w Administratora, który umożliwia zapoznanie się z tym dokumentem, zgodnie z wewnętrzną procedurą. Ponadto, Administrator zawarł umowę ze spółkami posiadającymi z Administratorem, mającymi siedzibę w państwach trzecich, w oparciu o instrument prawny przewidziany przez RODO, w postaci standardowych klauzul ochronnych („SCC”), przyjętych przez Komisję Europejską na podstawie decyzji wykonawczej z dnia 4 czerwca 2021 r. W przypadku chęci zapoznania się z porozumieniem, informujemy, że są dostępne do wglądu w Administratora, który umożliwia zapoznanie się z tym dokumentem, zgodnie z wewnętrzną procedurą.